LR Konstitucinis Teismas priėmė dar vieną PFDA prašymą ištirti įstatymo atitikimą konstitucijai

Home / Teismas prieš SODRĄ / LR Konstitucinis Teismas priėmė dar vieną PFDA prašymą ištirti įstatymo atitikimą konstitucijai
2011 m. rugsėjo 27 d.

  PRIIMTAS NAGRINĖTI NAUJAS PRAŠYMAS IŠTIRTI PENSIJŲ SISTEMOS
  REFORMOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 1 DALIES, PENSIJŲ SISTEMOS
REFORMOS ĮSTATYMO, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO
   2011 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO
          13 DALIES KONSTITUCINGUMĄ

 Konstituciniame Teisme šiandien priimtas nagrinėti prašymas
ištirti,  ar Konstitucijai neprieštarauja Pensijų  sistemos
reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek asmenims, nuo
2009 m. liepos 1 d. tapusiems pensijų kaupimo sistemos dalyviais,
nuo 2011 m. sausio 1 d. sumažintos įmokos į pensijų fondus, visas
Pensijų sistemos reformos įstatymas tiek, kiek jame nenumatytas
sumažintų pensijų įmokų kompensavimo mechanizmas šiems asmenims,
taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2011 metų
rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 13 dalis,  kuria
patvirtinamas apdraustųjų asmenų, dalyvaujančių pensijų kaupime,
valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos dalies, pervedamos
pensijų kaupimo bendrovėms, 2 procentų dydžio tarifas.
   Pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio  teismo
nuomone, 2010 m. birželio 30 d. priimtu Pensijų sistemos reformos
įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymu be asmenų, nuo 2009 m.
liepos 1 d. sudariusių pensijų kaupimo pensijų fonduose sutartis,
valios  ir sutikimo Pensijų sistemos reformos įstatymo  4
straipsnio 1 dalyje nuo 5,5 proc. iki 2 proc. sumažintas  į
pensijų fondus nuo 2011 m. pervedamos įmokos dydis, todėl  buvo
pažeisti minėtų asmenų teisėti lūkesčiai, konstitucinis teisinės
valstybės principas, taip pat Konstitucijos 52  straipsnis
(valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės pensijas),  23
straipsnio 2 dalis (nuosavybės teises saugo įstatymai).
   Vilniaus apygardos administracinio teismo nuomone, įstatymų
leidėjas, Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio  1
dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto  2011
metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 13  dalyje
nustatytu teisiniu reguliavimu sumažinęs asmenų,  dalyvaujančių
pensijų kaupimo sistemoje, pensijų įmokų dydį ir suvaržęs  jų
nuosavybės teises, dėl socialinės padėties diskriminavo  šiuos
asmenis pensijų fonduose pensijos nekaupiančių asmenų,  kurių
turtas nesumažintas ir nuosavybės teisės nesuvaržytos, atžvilgiu
ir pažeidė Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintą visų  asmenų
lygybės įstatymui principą.
   Prašyme teigiama, kad ginčijamomis įstatymų  nuostatomis
sumažinus įmokas į pensijų fondus nepagrįstai pažeistos asmenų,
dalyvaujančių pensijų kaupimo sistemoje, konstitucinės teisės, jų
nenaudai nepagrįstai suteiktos privilegijos asmenims, gaunantiems
pensijas, bei asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų,  bet
nedalyvaujantiems pensijų kaupimo sistemoje. Dėl to pensijų įmokų
sumažinimas neatitinka ir proporcingumo bei solidarumo principų.
   Pasak pareiškėjo, asmenys, apsisprendę dalį  valstybinio
socialinio draudimo įmokos kaupti privačiose pensijų  kaupimo
bendrovėse, turi teisę ir teisėtą lūkestį reikalauti,  kad
valstybės  prisiimtas įsipareigojimas pervesti   įstatymuose
nustatyto dydžio įmokas būtų vykdomas arba dėl  pasikeitusio
teisinio reguliavimo jiems būtų teisingai kompensuoti  visi
susidarę praradimai. Tačiau įstatymų leidėjas dėl pensijų įmokų
sumažinimo asmenims, dalyvaujantiems pensijų kaupimo sistemoje,
atsiradusių praradimų kompensavimo mechanizmo Pensijų  sistemos
reformos įstatyme nenustatė, todėl buvo pažeisti ne tik  šių
asmenų teisėti lūkesčiai, bet ir nuosavybės neliečiamumas, t. y.
valstybės paimtas turtas, už kurį nenumatyta jokia kompensacija,
teisė į pensiją.
   Pareiškėjas - Vilniaus apygardos administracinis  teismas
nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos - Pensijų fondų
dalyvių asociacijos skundą atsakovei - Valstybinio  socialinio
draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir  darbo
ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo  atlikti
veiksmus. Pensijų fondų dalyvių asociacija prašė  įpareigoti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą pervesti į  visų
pensijų fondų dalyvių, kurie pensijų kaupimo sutartis sudarė nuo
2009 m. liepos 1 d. iki 2010 liepos 12 d., pensijų  fondų
sąskaitas už laikotarpį nuo 2011 m. trūkstamą pensijų įmokų dalį,
t. y. ne mažiau kaip 5,5 proc. pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo
kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo  įmokos;
pripažinti, kad visi pensijų fondų dalyviai, kurie  minėtu
laikotarpiu sudarė pensijų kaupimo sutartis, turi teisę, kad į jų
pensijų fondų sąskaitas būtų pervesta ne mažiau kaip 5,5  proc.
pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio
socialinio draudimo įmokos.
   Priėmus šį prašymą Konstituciniame Teisme nagrinėjimo laukia
10 prašymų dėl sumažintų įmokų į pensijų fondus.
   Prašymo tekstą galima rasti interneto svetainėje www.lrkt.
lt, žr. Prašymai ir bylos / Gauti ir neišnagrinėti  prašymai
(http://www.lrkt.lt/Prasymai/46_2011.htm).

  LR Konstitucinio Teismo Atstovė spaudai
  Šaltinis: http://www.lrkt.lt/Pranesimai/txt_2011/L20110927a.htm
Susisiekti

Turite klausimų ? Parašykite mums.